Onze Familiegeschiedenis

de geschiedenis van de families Maas en Van de Ven

Print Voeg bladwijzer toe
   Goto 1    List    List Tab

Data Beschermings Beleid

Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Peter Maas, eigenaar van de website “PeterMaas.nl – Onze familiegeschiedenis” (https://www.petermaas.nl/stamboom), hierna te noemen als PeterMaas.nl, is gevestigd te Eindhoven en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen met Peter Maas via het contactformulier.

PeterMaas.nl respecteert uw privacy en neemt het beveiligen van uw persoonlijke gegevens heel serieus. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens bij ons veilig zijn volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat onze processen transparant, duidelijk en betrouwbaar zijn. Wij gaan daarom zorgvuldig om met ieders persoonsgegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking daarvan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. In de Privacyverklaring leest u wanneer die voor het laatst is aangepast. Deze Privacyverklaring is opgesteld op 8 juli 2018.

Gebruik van onze website is mogelijk zonder dat er persoonlijke gegevens worden gevraagd. Wanneer dat wel gebeurt (bijvoorbeeld naam en email adres op het contact formulier), dan is dat vrijwillig. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden overhandigd.

We maken u erop attent dat het versturen van informatie over het internet altijd veiligheidsrisico's in zich draagt. Absolute zekerheid dat deze data niet voor derden toegankelijk zijn, is niet te geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PeterMaas.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat u deel uitmaakt van de stamboom van de familie Maas-Van de Ven, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. Hieronder enkele relevante passages uit de AVG:

“(18) Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit die als zodanig geen enkel verband houdt met een beroeps- of handelsactiviteit. Tot persoonlijke of huishoudelijke activiteiten kunnen behoren het voeren van correspondentie of het houden van adresbestanden, het sociaal netwerken en online-activiteiten in de context van dergelijke activiteiten. Deze verordening geldt wel voor verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die de middelen verschaffen voor de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke persoonlijke of huishoudelijke activiteiten.”
“(27) De onderhavige verordening is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen. De lidstaten kunnen regels vaststellen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens van overleden personen.”
“(160) Wanneer persoonsgegevens met het oog op historisch onderzoek worden verwerkt, dient deze verordening ook voor verwerking met dat doel te gelden. Dit dient ook historisch onderzoek en onderzoek voor genealogische doeleinden te omvatten, met dien verstande dat deze verordening niet van toepassing mag zijn op overleden personen.”
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens (van levende personen) die wij verwerken (niet openbaar) ten behoeve van onderzoek voor genealogische doeleinden:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze overige doeleinden (bijvoorbeeld gebruik contactformulier of registratie gebruikersaccount):

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PeterMaas.nl maakt geen gebruik van bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar worden enkel gebruikt ten behoeve van onderzoek voor genealogische doeleinden en zijn niet openbaar toegankelijk.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies vervullen een belangrijke rol voor het juiste gebruik van deze website. Cookies zijn kleine tekst bestanden die op de computer worden bewaard door uw browser.

PeterMaas.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessie cookies". Zij verdwijnen weer als u uw computer afsluit. Andere cookies blijven bewaard op uw apparaat tot u ze zelf verwijdert. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en voor herkenning als u ons weer bezoekt en herstellen een aantal van uw voorkeuren (zoals de taal van uw voorkeur).

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. U kunt de instelling van uw browser veranderen zodat u steeds geïnformeerd wordt over de instelling van uw cookies en ze slechts toestaan in bepaalde situaties. Ze helemaal uitzetten zal de werking van deze website beperken.

Server log bestanden

De provider van deze pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in server log bestanden, die uw browser naar ons doorstuurt. Dit zijn:

Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot specifieke personen. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden het recht voor om deze gegevens achteraf te checken, als blijkt dat er aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Contact formulier

Als u ons inlichtingen verstrekt via het contact formulier, zullen de gegevens van het vragen formulier, inclusief de details die u daar heeft verstrekt, opgeslagen worden om het verzoek af te handelen en om u vervolg vragen te kunnen stellen. Natuurlijk geven we die gegevens niet door aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PeterMaas.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

PeterMaas.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Peter Maas) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PeterMaas.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

PeterMaas.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PeterMaas.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

u kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u mogelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PeterMaas.nl wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PeterMaas.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd.

Om veiligheids- en privacy redenen zijn persoonsgegevens van personen die worden geacht te leven niet openbaar. Persoonsgegevens van levende personen zijn ten behoeve van onderzoek voor genealogische doeleinden vooralsnog alleen zichtbaar voor Peter Maas. Geregistreerde directe familieleden van deze website (directe familieleden betreffen personen die aanwezig zijn in de stamboom) krijgen mogelijk op een later tijdstip toegang tot deze persoonsgegevens zodra daarvoor toestemming is verkregen van de personen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met PeterMaas.nl via het contactformulier.

Op elk moment heeft u het recht om informatie op te vragen van de persoonlijk gegevens die door ons bewaard worden, hun oorsprong en de reden van gebruik of overdracht, alsook het recht tot correctie, blokkeren of vernietigen van deze gegevens. Voor het verkrijgen van informatie over uw persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Gegevens onderhouden door Peter Maas © 2018-2022.